+48326664450 info@lubotech.pl

RODO

 

Informacja na stronie internetowej:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej znane jako „RODO”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora: LUBO TECH SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 15, 44-120 Pyskowice, KRS 0000660365, REGON 366428970, NIP 9691622676

 1. Informujemy, że dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,,
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,
 • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
 • wsparcia obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
 1. Dodatkowo przekazane przez Państwa dane są lub mogą być przetwarzane w celu wysyłania komunikacji marketingowej, informacji handlowych dotyczących Administratora, w tym pozostawania w zwyczajowym kontakcie (tj. kartki świąteczne, oferty produktowe, rozmowy telefoniczne, oferty współpracy, informacje o świadczonych usług, produktach, nowościach asortymentowych itp.) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (pod warunkiem wyrażenia takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą) lub prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
 4. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres adekwatny, ale nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiadają Państwo uprawnienie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie wyrażonej zgody..
 6. Mają Państwo uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest w zakresie umowy jest ustawowym warunkiem jej zawarcia i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

Wg RODO:

1/ „dane osobowe” to informacje o osobie fizycznej – konkretnie zidentyfikowanej lub możliwej do takiej identyfikacji („osobie, której dane dotyczą”);

2/ „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można zidentyfikować (bezpośrednio albo pośrednio), zwłaszcza w oparciu o:

identyfikator taki jak:  imię i nazwisko,  numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy

szczególne czynniki dookreślające tożsamość osoby fizycznej (ekonomiczną, fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, kulturową , psychiczną czy społeczną)

3/ „przetwarzanie” to operacje bądź zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, także w sposób zautomatyzowany, jak np.

 • adaptowanie
 • dopasowywanie
 • łączenie,
 • modyfikowanie,
 •  
 • ograniczanie,
 • organizowanie,
 • pobieranie,
 • porządkowanie,
 • przechowywanie,
 • przeglądanie,
 • rozpowszechnianie albo inne udostępnianie,
 • ujawnianie poprzez przesłanie,
 • usuwanie,
 • utrwalanie,
 • wykorzystywanie,
 • zbieranie,

 

4/ „administrator” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka bądź inny podmiot, który w sposób samodzielny bądź wspólnie z innymi ustala cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych (również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczpospolitej Polskiej)

W sprawie Państwa danych osobowych mają odpowiednie zastosowanie regulacje zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza w RODO oraz w stosownej ustawie o ochronie danych osobowych. Służą Państwu wszelkie uprawnienia w tym zakresie. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie prosimy dokonywać pod adresem firmowym. W naszym przedsiębiorstwie ustanowiona została własna Procedura Ochrony Danych Osobowych.